hoa tam

Ms Hoàng Thanh has dedicated her life to helping the needy throughout Vietnam and established the “Những Đoá Hoa Tâm” (“Spirit Flowers from our Hearts”) Humanitarian Group in 2008.  Vietnam needs more dedicated individuals like Ms Thanh who can truly make a difference in the lives of others!

Cô Hoàng Thanh đã giành cả cuộc đời mình để giúp đỡ những người nghèo trên khắp đất nước Việt Nam và đã sáng lập “Những đóa hoa tâm”, nhóm thiện nguyện hoạt động vào năm 2008. Việt Nam cần nhiều hơn nữa những tấm lòng như cô Thanh, rất cần những người có thể mang đến niềm hạnh phúc và sự thay đổi trong cuộc sống của những người khác!

If you would like to help support “Những Đoá Hoa Tâm” (or any other Helping Hands Project), please just contact Henry (at +84-90-727-9735 or henry.heirigs@earthlink.net) or Linh (at +84-90-811-2828 or thuylinh.nguyen@earthlink cialisforlife.com.net) for more details.

Nếu bạn muốn hỗ trợ nhóm “Những Đóa Hoa Tâm” (hoặc dự án Helping Hands), Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Henry (điện thoại 84 90 727 9735, email henry.heirigs@earthlink.net) hoặc Linh (điện thoại +84-90-811-2828 email thuylinh.nguyen@earthlink.net)

ANY and ALL support will be greatly appreciated!
Even a Small Contribution will still make a Big Improvement in the Lives of Individuals and Families who desperately NEED our HELP!
Thank you!

BẤT KỲ và MỌI ủng hộ đều được chúng tôi trân trọng!
Những đóng góp dù nhỏ của Quý vị cũng sẽ mang đến một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của những cá nhân và gia đình của những người tuyệt vọng đang CẦN sự GIÚP ĐỠ của tất cả chúng ta.
Xin cảm ơn các bạn!